9 thg 9, 2010

LAØM SAO CHO MICRO HUÙT AÂM MAÏNH

Làm sao cho Micro hút âm mạnh


4.2 LAØM SAO CHO MICRO HUÙT AÂM MAÏNH
     Ñeå micro huùt aâm maïnh, coù caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán:
        YEÁU TOÁ 1: Gioïng ngöøôi noùi khoâng huùt maïnh vaøo micro, gioïng gioù, hoaëc gioïng quùa yeáu. Khaéc phuïc, coù theå duøng micro choaøng ñaàu, hoaëc micro khoâng daây caàm tay chænh ñoä huùt ñaëc bieät daønh rieâng cho ngöôøi coù chaát gioïng yeáu nhö treân. (ñaõ neâu roõ phaàn treân trong 4.1 Löu yù 4)
       
YEÁU TOÁ 2:
Micro ñeå caùch mieäng (vôùi gioïng ngöôøi chuaàn):
3-5cm laø ñieàu kieän lyù töôûng khi söû duïng micro coù daây dynamic (ñieän ñoäng)
3-7cm laø ñieàu kieän lyù töôûng khi söû duïng micro khoâng daây
10-20cm laø ñieàu kieän lyù töôûng khi söû duïng micro coå ngoãng condenser (tuï ñieän)
20-50cm laø ñieàu kieän lyù töôûng khi söû duïng micro huùt taàm xa cho ca ñoaøn condenser (tuï ñieän)


Ñaàu micro ñaët xa mieäng seõ laøm cho aâm thanh yeáu haún ñi.

YEÁU TOÁ 3:  Söû duïng micro coù taàn soá ñaùp öùng & ñoä huùt toát cuõng giuùp cho aâm thanh toát hôn

YEÁU TOÁ 4: Söû duïng pin coù doøng cao 2000-3000mA (thay pin môùi, hoaëc pin môùi saïc ñaày) gaén vaøo boä phaùt cho micro khoâng daây. Giuùp tín hieäu maïnh traùnh chaäp chôøn.
       
        YEÁU TOÁ 5: Chænh Gain boä thu - phaùt micro khoâng daây, hoaëc gain treân Mixer quùa nhoû. Caàn taêng leân nhaèm laøm cho aâm thanh maïnh maø khoâng bò beå tieáng hoaëc gaây huù (löu yù caàn phoái hôïp caùc chöùc naêng High, Mid, Low, Volume treân töøng keânh ngoõ vaøo cuûa Mixer sao cho toái öu nhaát)

        YEÁU TOÁ 6: Bass (Lo), Trung (Mid), Treble (High – Hi) laø moät trong caùc yeáu toá quan troïng aûnh höôûng chaát tieáng – aâm thanh, ñoái vôùi gioïng noùi cuûa ngöøôi thì nhöõng taàn soá sau aûnh höôûng nhieàu cho muïc ñích thuyeát trình, hoäi hoïp, giaûng daïy, ca haùt:


          YEÁU TOÁ 7: Taêng Volume keânh ngoõ vaøo ñuû lôùn
MOÄT VAØO THEÅ LOAÏI GOÙC HUÙT MICRO THÖÔØNG GAËP


Bahung.com

Không có nhận xét nào: